Allmänna villkor med kundinformation

(Följande allmänna villkor innehåller också juridisk information om dina rättigheter enligt bestämmelserna om distansavtal och elektronisk handel).

1. Tillämpningsområde
2. erbjudanden och tjänstebeskrivningar
3. Beställningsprocess och ingående av avtal
4. Priser och fraktkostnader
5 Leverans, tillgänglighet av varor
6. Betalningsmodaliteter
7. Bevarande av äganderätt
8 Garanti för materialfel och garanti
9. ansvar
10. Ångerrätt
11. Uteslutande av ångerrätt.
12. avkastning
13. Lagring av avtalstexten
14. Skydd av personuppgifter
15 Jurisdiktion, tillämplig lag, avtalsspråk

1. Tillämpningsområde

1.1. Affärsrelationen mellan OH MY DEER, Ing. Johannes Forkl MSc, Unterprambach 15, A-4731 Prambachkirchen (nedan kallad "säljaren") och kunden (nedan kallad "kunden") ska uteslutande regleras av följande allmänna villkor i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen.

1.2. Du kan nå oss för frågor, klagomål och förslag på vardagar mellan kl. 8.00 och 17.00 på följande telefonnummer: 0043 664 183 62 89 och via e-post på service@oh-my-deer.com .

1.3. En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion i ett syfte som inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet (§ 13 BGB).

1.4. Avvikande villkor från kunden skall inte erkännas om inte säljaren uttryckligen och skriftligen godkänner deras giltighet.

2. erbjudanden och tjänstebeskrivningar

2.1. Presentationen av produkterna i onlinebutiken utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en inbjudan att lägga en beställning. Beskrivningar av tjänster i kataloger och på Säljarens webbplatser har inte karaktären av en försäkran eller garanti.

2.2. Våra erbjudanden är unika om inget annat anges i anslutning till produkterna. Fel och försummelser undantagna.

3. Beställningsprocess och ingående av avtal

3.1. Kunden kan välja produkter ur säljarens sortiment utan förpliktelser och begära en offert skriftligen eller per telefon.

3.2 Därefter kan kunden bekräfta köpet skriftligen eller muntligen eller beställa tillverkningen av produkten.

3.3. När du har godkänt köpekontraktet får du en bekräftelse på tillverkningen av din produkt via e-post eller telefon.

3.4. Det slutliga och bindande köpeavtalet ska träda i kraft så snart den erforderliga depositionen har gjorts och krediterats Säljaren. Om inte annat skriftligen överenskommits.

3.5. Om säljaren tillåter förskottsbetalning ingås avtalet med tillhandahållande av bankuppgifter och begäran om betalning. Om betalning trots förfallodagen inte har mottagits av Säljaren inom 10 kalenderdagar från avsändandet av orderbekräftelsen, skall Köparen frånträda avtalet med följden att ordern förfaller och Säljaren inte har någon skyldighet att leverera. Ordern är då avslutad för köparen och säljaren utan ytterligare konsekvenser och annulleras.

4. Priser och fraktkostnader

4.1. De angivna priserna är slutpriser i Österrike och Tyskland plus moms. Fraktkostnader.

4.2. Eftersom alla produkter tillverkas för hand och på kundens begäran kan priset skilja sig från det angivna produktpriset på grund av särskilda önskemål. Detta kommer dock att framgå skriftligen i ett erbjudande med alla ytterligare produktdetaljer.

4.3. Utöver de angivna priserna debiterar säljaren fraktkostnader för leverans. Fraktkostnaderna kommer att tydligt meddelas köparen under beställningsprocessen eller visas på den utfärdade offerten.

5 Leverans, tillgänglighet av varor

5.1. Om inga exemplar av den produkt som kunden valt finns tillgängliga vid tidpunkten för kundens beställning, skall säljaren informera kunden om detta i orderbekräftelsen. Om produkten är permanent inte tillgänglig, avstår säljaren från en förklaring om acceptans. Ett avtal ingås inte i detta fall.

5.2. Om den produkt som kunden har angett i beställningen endast är tillfälligt otillgänglig, ska säljaren också informera kunden om detta omedelbart i orderbekräftelsen. Vid en leveransförsening på mer än två veckor har kunden rätt att frånträda avtalet. I detta fall har säljaren också rätt att frånträda avtalet. I detta fall kommer säljaren omedelbart att återbetala alla betalningar som redan gjorts av kunden. Om förskottsbetalning har avtalats, skall leverans ske efter mottagande av fakturabeloppet.

6. Betalningsmodaliteter

6.1. Kunden kan välja mellan de tillgängliga betalningsmetoderna inom ramen för och innan beställningsprocessen slutförs.

6.2. Om tredjepartsleverantörer anlitas för betalningshantering, t.ex. PayPal. ska deras allmänna villkor gälla.

6.3. Om förfallodagen för betalning bestäms av kalendern, ska kunden redan vara i dröjsmål genom att missa tidsfristen. Kunden skall i sådant fall betala dröjsmålsränta med 5 procentenheter över basräntan.

6.4. Kundens skyldighet att betala dröjsmålsränta hindrar inte säljaren från att kräva ytterligare skadestånd på grund av dröjsmålet.

6.5. Kunden har endast rätt till kvittning om hans motkrav har fastställts rättsligt eller erkänts av säljaren. Kunden får utöva retentionsrätt endast i den mån fordringarna härrör från samma avtalsförhållande.

7. Bevarande av äganderätt

De levererade varorna förblir säljarens egendom tills full betalning har erlagts.

8 Garanti för materialfel och garanti

8.1. Garantin skall bestämmas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

8.2. En garanti finns endast för de varor som levereras av säljaren om detta uttryckligen har angetts.

8.3. Vi vill påpeka att mindre blåsbildning kan förekomma på produkter i kombination med epoxi och att detta inte utgör ett fel och inte är grund för hävning av avtalet eller ersättning.

8.4. Observera att produkter som epoxi och trä kan spricka. Detta kan bero på felaktig förvaring hos kunden. En garanti finns endast för de varor som levereras av säljaren om detta uttryckligen har angetts.

9. ansvar

9.1. Följande uteslutningar och begränsningar av ansvar ska gälla för säljarens skadeståndsansvar, utan att det påverkar de övriga lagstadgade förutsättningarna för anspråk.

9.2. Säljaren skall vara ansvarig utan begränsning i den mån orsaken till skadan grundar sig på uppsåt eller grov vårdslöshet.

9.3. Vidare skall säljaren vara ansvarig för lätt oaktsamt åsidosättande av väsentliga skyldigheter, vars åsidosättande äventyrar uppnåendet av syftet med avtalet, eller för åsidosättande av skyldigheter, vars fullgörande gör det möjligt att fullgöra avtalet på ett korrekt sätt och på vars efterlevnad kunden regelbundet förlitar sig. I detta fall är säljaren dock endast ansvarig för den förutsebara skada som är typisk för avtalet. Säljaren skall inte vara ansvarig för annat än i föregående meningar avsett åsidosättande av skyldigheter genom ringa vårdslöshet.

9.4. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte vid skada på liv, lem eller hälsa, för fel efter det att en garanti för produktens kvalitet har tagits i anspråk och vid fel som dolts i bedrägligt syfte. Ansvar enligt produktansvarslagen påverkas inte.

9.5. I den mån säljarens ansvar är uteslutet eller begränsat, skall detta även gälla det personliga ansvaret för anställda, representanter och ställföreträdare.

10. Ångerrätt

- Början på meddelandet om frånträde för konsumenter -

Återkallelse genom uttrycklig skriftlig förklaring

Varje kund kan frånträda det ingångna avtalet inom 14 dagar efter mottagandet av varorna genom att skicka en skriftlig förklaring om frånträde utan att ange några skäl. För detta ändamål är det tillräckligt om förklaringen om frånträde skickas inom denna period (poststämpelns datum är avgörande). I detta fall är kunden bevisligen skyldig att returnera varorna utan dröjsmål. Kostnaderna för returfrakten (porto) ska bäras av kunden. Om varan har använts och/eller skadats ska kunden betala säljaren en skälig avgift för användningen av varan, inklusive skälig ersättning för den uppkomna skadan - dock högst upp till varans värde. Meddelandet om frånträde måste skickas till följande adress:

OH MY DEER
Ing. Johannes Forkl MSc
Unterprambach 15

Prambachkirchen
Österrike
Telefon: 0043 664 183 62 89
service@oh-my-deer.com

Ångerrätt genom att helt enkelt returnera varorna

Kunden kan också utöva sin ångerrätt genom att bara returnera varorna till säljaren inom 14 dagar efter mottagandet utan skriftligt meddelande om ångerrätt. I detta fall är det tillräckligt för att tidsfristen skall iakttas att det kan bevisas att varorna har avsänts i rätt tid. Förutsättningen för denna form av utövande av ångerrätten genom att bara returnera varorna är att varorna inte är skadade eller använda och att de returneras med tillräckligt porto. Endast i händelse av en felaktig eller defekt leverans ska säljaren stå för returfraktkostnaderna (porto).

Risken för returförsändelsen samt dess bevis skall bäras av kunden i varje enskilt fall. I händelse av att kunden ångrar sig (genom uttrycklig deklaration eller enkel retur av varorna), kommer säljaren omedelbart att återbetala det redan betalda inköpspriset - fraktkostnader återbetalas inte. Vid beställning på öppet konto krediteras kundens konto.

- Slutet på konsumenternas ångerrätt - - -.

11. Anmärkningar om uteslutning av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte vid leverans av varor som tillverkas enligt kundens specifikationer eller som är tydligt anpassade till personliga behov.

12. avkastning

12.1. Kunder uppmanas att meddela säljaren om returen innan de skickar tillbaka den: Telefon: 0043 664 183 62 89 eller e-post till service@oh-my-deer.com för att tillkännage återkomsten. På så sätt gör de det möjligt för säljaren att fördela produkterna så snabbt som möjligt.

12.2. Kunderna ombeds att returnera varorna till säljaren som ett förbetalt paket och att behålla leveranskvittot. På begäran kommer säljaren att ersätta kunden i förskott för portokostnaderna, såvida inte dessa ska bäras av köparen.

12.3. Kunderna uppmanas att undvika skador eller kontaminering av varorna. Om möjligt ska varan returneras till säljaren i originalförpackning med alla tillbehör. Om originalförpackningen inte längre finns i säljarens ägo, bör annan lämplig förpackning användas för att säkerställa tillräckligt skydd mot skador under transporten och för att undvika eventuella anspråk på skadestånd på grund av otillräcklig förpackning.

12.4. De förfaranden som anges i detta avsnitt (nr 12) i GTC är inte en förutsättning för ett effektivt utövande av återkallelse enligt GTC. Nr 10 av dessa GTC.

13. Lagring av avtalstexten

13.1. Säljaren sparar avtalstexten för ordern. GTC är tillgängliga online. Kunden kan skriva ut avtalstexten innan beställningen skickas till säljaren genom att använda utskriftsfunktionen i sin webbläsare.

13.2. Säljaren ska också skicka en orderbekräftelse till Kunden, i form av en offert eller i form av en faktura med alla orderuppgifter till den e-postadress som Kunden har angett.

14. Skydd av personuppgifter

14.1. Säljaren behandlar Kundens personuppgifter för ett specifikt ändamål och i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

14.2. De personuppgifter som lämnas i syfte att beställa varor (såsom namn, e-postadress, adress, betalningsuppgifter) kommer att användas av säljaren för att fullgöra och behandla avtalet. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt och vidarebefordras inte till tredje part som inte är involverad i beställnings-, leverans- och betalningsprocessen.

14.3. Kunden har rätt att, på begäran och kostnadsfritt, få information om de personuppgifter som säljaren har lagrat om honom/henne. Dessutom har han rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade, att få sina personuppgifter blockerade och att få sina personuppgifter raderade, förutsatt att det inte finns någon rättslig skyldighet att behålla uppgifterna.

14.4. Ytterligare information om typ, omfattning, plats och syfte med insamling, bearbetning och användning av de personuppgifter som krävs av Säljaren finns i Sekretesspolicyn.

15 Jurisdiktion, tillämplig lag, avtalsspråk

15.1. Behörighets- och fullgörelseort ska vara Säljarens säte om Köparen är en näringsidkare, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond.

15.2. Republiken Österrikes lagstiftning skall tillämpas. Detta skall inte gälla om tvingande konsumentskyddsbestämmelser förhindrar en sådan tillämpning.

15.3. Avtalsspråket är tyska