Algemene voorwaarden met klanteninformatie

(De volgende AV bevatten ook juridische informatie over uw rechten op grond van de regelgeving inzake op afstand gesloten overeenkomsten en elektronische handel).

1. toepassingsgebied
2. aanbiedingen en servicebeschrijvingen
3. bestelproces en afsluiten van het contract
4. prijzen en verzendkosten
5 Levering, beschikbaarheid van goederen
6. betalingsmodaliteiten
7. eigendomsvoorbehoud
8 Garantie op materiaaldefecten en garantie
9. aansprakelijkheid
10. herroepingsrecht
11. uitsluiting van het herroepingsrecht
12. retourzendingen
13. opslag van de contracttekst
14. gegevensbescherming
15 Jurisdictie, toepasselijk recht, contractuele taal

1. toepassingsgebied

1.1. De zakelijke relatie tussen OH MY DEER, Ing. Johannes Forkl MSc, Unterprambach 15, A-4731 Prambachkirchen (hierna te noemen "Verkoper") en de klant (hierna te noemen "Klant") wordt uitsluitend beheerst door de volgende Algemene Voorwaarden in de versie die geldig is op het moment van de bestelling.

1.2. Je kunt ons bereiken voor vragen, klachten en suggesties op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer: 0043 664 183 62 89 en per e-mail op service@oh-my-deer.com .

1.3. Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat met een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële of onafhankelijke professionele activiteit (§ 13 BGB).

1.4. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

2. aanbiedingen en servicebeschrijvingen

2.1. De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. Beschrijvingen van diensten in catalogi en op de websites van de Verkoper hebben niet het karakter van een garantie.

2.2. Onze aanbiedingen zijn uniek, tenzij anders vermeld bij de producten. Fouten en weglatingen voorbehouden.

3. bestelproces en afsluiten van het contract

3.1. De klant kan vrijblijvend producten kiezen uit het assortiment van de verkoper en schriftelijk of telefonisch een offerte aanvragen.

3.2 Vervolgens kan de klant de aankoop schriftelijk of mondeling bevestigen of opdracht geven voor de fabricage van het product.

3.3. Nadat je akkoord bent gegaan met het koopcontract, wordt de productie van je product per e-mail of telefonisch aan je bevestigd.

3.4. De Definitieve en Bindende Koopovereenkomst wordt van kracht zodra de vereiste aanbetaling is gedaan en bijgeschreven bij de Verkoper. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.5. Als de verkoper vooruitbetaling toestaat, wordt het contract gesloten met het verstrekken van de bankgegevens en het verzoek tot betaling. Indien, ondanks de vervaldatum, de betaling niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de Verkoper is ontvangen, zal de Koper zich terugtrekken uit de overeenkomst met als gevolg dat de bestelling komt te vervallen en de Verkoper geen verplichting tot levering heeft. De bestelling wordt dan afgerond voor de koper en verkoper zonder verdere gevolgen en wordt geannuleerd.

4. prijzen en verzendkosten

4.1. De vermelde prijzen zijn eindprijzen in Oostenrijk en Duitsland plus btw. Verzendkosten.

4.2. Omdat alle producten met de hand en op verzoek van de klant worden gemaakt, kan de prijs afwijken van de vermelde productprijs als gevolg van speciale verzoeken. Dit zal echter schriftelijk worden aangegeven in een offerte met alle verdere productdetails.

4.3. Naast de vermelde prijzen brengt de verkoper verzendkosten in rekening voor de levering. De verzendkosten worden duidelijk gecommuniceerd aan de Koper tijdens het bestelproces of vermeld op de uitgebrachte offerte.

5 Levering, beschikbaarheid van goederen

5.1. Als er geen exemplaren van het door de klant geselecteerde product beschikbaar zijn op het moment van de bestelling van de klant, informeert de verkoper de klant hierover in de orderbevestiging. Als het product permanent niet beschikbaar is, ziet de verkoper af van een acceptatieverklaring. In dit geval is er geen overeenkomst gesloten.

5.2. Als het door de klant in de bestelling aangewezen product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zal de verkoper de klant hiervan ook onmiddellijk op de hoogte stellen in de orderbevestiging. In het geval van een vertraging in de levering van meer dan twee weken, heeft de klant het recht om zich terug te trekken uit het contract. In dit geval heeft de verkoper ook het recht om zich terug te trekken uit het contract. In dit geval zal de verkoper onmiddellijk alle reeds door de klant gedane betalingen terugbetalen. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vindt levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.

6. betalingsmodaliteiten

6.1. De klant kan kiezen uit de beschikbare betaalmethoden binnen het kader van en voor het afronden van het bestelproces.

6.2. Als externe providers de opdracht krijgen om betalingen te verwerken, bijvoorbeeld PayPal. zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.

6.3. Als de vervaldatum voor betaling wordt bepaald door de kalender, is de klant al in verzuim door het missen van de deadline. In dat geval betaalt de klant een vertragingsrente van 5 procentpunten boven de basisrente.

6.4. De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen sluit niet uit dat de verkoper verdere schadevergoeding wegens verzuim vordert.

6.5. De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of erkend door de verkoper. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen voor zover de vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

7. eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8 Garantie op materiaaldefecten en garantie

8.1. De garantie wordt bepaald in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

8.2. Garantie bestaat alleen voor de goederen die door de verkoper zijn geleverd als deze uitdrukkelijk is gegeven.

8.3. We willen erop wijzen dat kleine blaasvorming kan voorkomen bij producten in combinatie met epoxy en dat dit geen gebrek is en geen basis vormt voor annulering van het contract of schadevergoeding.

8.4. Houd er rekening mee dat producten zoals epoxy en hout kunnen barsten. Dit kan het gevolg zijn van onjuiste opslag door de klant. Garantie bestaat alleen voor de goederen die door de verkoper zijn geleverd als deze uitdrukkelijk is gegeven.

8.5. We willen erop wijzen dat producten met tafelbladen van massief hout of epoxyhars krom kunnen trekken. Ondanks de technische droging van ons hout, blijft het een natuurproduct dat onderhevig is aan klimaatveranderingen en daarom kan kromtrekken van het tafelblad niet worden uitgesloten. Dit kan het gevolg zijn van onjuiste opslag door de klant. Plaatsing buitenshuis, in vochtige ruimtes of direct naast een terrasdeur (of iets dergelijks) kan leiden tot schommelingen in de luchtvochtigheid waardoor het tafelblad krom kan trekken. Als gevolg hiervan kan er geen garantie worden gegeven, tenzij het defect al bij de levering werd gedocumenteerd.

9. aansprakelijkheid

9.1. De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade, onverminderd de andere wettelijke voorwaarden voor claims.

9.2. De Verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid.

9.3. Bovendien is de Verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van essentiële verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt. In dit geval is de Verkoper echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die waarnaar in de voorgaande zinnen wordt verwezen.

9.4. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in het geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor een defect na de overname van een garantie voor de kwaliteit van het product en in het geval van bedrieglijk verzwegen defecten. Aansprakelijkheid onder de Product Liability Act blijft onaangetast.

9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de Verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

10. herroepingsrecht

- Begin van de herroepingsverklaring voor consumenten

Herroeping door een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring

Elke klant kan het gesloten contract binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen herroepen door het sturen van een schriftelijke verklaring van herroeping zonder opgaaf van redenen. Hiervoor is het voldoende als de herroepingsverklaring binnen deze periode wordt verzonden (de datum van het poststempel is bepalend). In dit geval is de klant aantoonbaar verplicht om de goederen onverwijld te retourneren. De retourverzendkosten (portokosten) zijn voor rekening van de klant. Als de goederen zijn gebruikt en/of beschadigd, moet de klant de verkoper een passende vergoeding betalen voor het gebruik van de goederen, inclusief een passende vergoeding voor de opgelopen schade - tot maximaal de waarde van de goederen. De kennisgeving van opzegging moet naar het volgende adres worden gestuurd:

OH MIJN RENDIER
Ing. Johannes Forkl MSc
Unterprambach 15

Prambachkirchen
Oostenrijk
Telefoon: 0043 664 183 62 89
service@oh-my-deer.com

Herroeping door de goederen gewoon terug te sturen

De klant kan zijn herroepingsrecht ook uitoefenen door de goederen gewoon terug te sturen naar de verkoper binnen 14 dagen na ontvangst zonder schriftelijke kennisgeving van herroeping. In dit geval is het voldoende dat de termijn wordt gehaald als kan worden aangetoond dat de goederen op tijd zijn verzonden. De voorwaarde voor deze vorm van het uitoefenen van het herroepingsrecht door de goederen eenvoudigweg terug te sturen, is dat de goederen niet beschadigd of gebruikt zijn en dat ze voldoende gefrankeerd worden teruggestuurd. Alleen in het geval van een onjuiste of defecte levering draagt de verkoper de retourverzendkosten (portokosten).

Het risico van de retourzending en het bewijs daarvan zijn in alle gevallen voor rekening van de klant. In het geval van herroeping door de klant (door uitdrukkelijke verklaring of eenvoudige terugzending van de goederen), zal de verkoper onmiddellijk de reeds betaalde aankoopprijs terugbetalen - verzendkosten worden niet terugbetaald. Bij een bestelling op open rekening wordt de rekening van de klant gecrediteerd.

- Einde van het herroepingsbeleid voor consumenten

11. opmerkingen over de uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften.

12. retourzendingen

12.1. Klanten worden verzocht de verkoper op de hoogte te stellen van de retourzending voordat ze het product terugsturen: Telefoon: 0043 664 183 62 89 of e-mail naar service@oh-my-deer.com om de terugkeer aan te kondigen. Zo kan de verkoper de producten zo snel mogelijk toewijzen.

12.2. Klanten worden verzocht de goederen terug te sturen naar de verkoper in een vooraf betaald pakket en het afleveringsbewijs te bewaren. Op verzoek zal de verkoper de klant vooraf de portokosten vergoeden, tenzij deze voor rekening van de koper zijn.

12.3. Klanten wordt gevraagd beschadiging of vervuiling van de goederen te voorkomen. Indien mogelijk moeten de goederen worden teruggestuurd naar de verkoper in de originele verpakking met alle accessoires. Als de originele verpakking niet meer in het bezit is van de verkoper, moet een andere geschikte verpakking worden gebruikt om voldoende bescherming te bieden tegen schade tijdens het transport en om schadeclaims als gevolg van onvoldoende verpakking te voorkomen.

12.4. De in dit deel (nr. 12) van de AV gespecificeerde modaliteiten zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van herroeping krachtens de AV. Nr. 10 van deze AV.

13. opslag van de contracttekst

13.1. De verkoper slaat de contracttekst van de bestelling op. De AV zijn online beschikbaar. De klant kan de tekst van het contract afdrukken voordat hij de bestelling naar de verkoper stuurt met behulp van de afdrukfunctie van zijn browser.

13.2. De Verkoper stuurt de Klant ook een orderbevestiging, in de vorm van een offerte, of in de vorm van een factuur met alle ordergegevens naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.

14. gegevensbescherming

14.1. De Verkoper verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor een specifiek doel en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

14.2. De persoonlijke gegevens die worden verstrekt om goederen te bestellen (zoals naam, e-mailadres, adres, betalingsgegevens) worden door de verkoper gebruikt om het contract uit te voeren en te verwerken. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij het bestel-, leverings- en betaalproces.

14.3. De klant heeft het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die de verkoper over hem/haar heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren, om zijn persoonsgegevens te laten blokkeren en om zijn persoonsgegevens te laten wissen, op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

14.4. Meer informatie over het type, de omvang, de locatie en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de vereiste persoonsgegevens door de Verkoper is te vinden in het Privacybeleid.

15 Jurisdictie, toepasselijk recht, contractuele taal

15.1. De plaats van jurisdictie en uitvoering is de statutaire zetel van de Verkoper indien de Koper een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht is.

15.2. Het recht van de Republiek Oostenrijk is van toepassing. Dit is niet van toepassing indien dwingende bepalingen ter bescherming van de consument een dergelijke toepassing verhinderen.

15.3. De contractuele taal is Duits